Kamu yararına çalışan derneklere tanınan ilginç ayrıcalıklar nelerdir?

Ülkemizde faal durumda bulunan derneklerden bir kısmı Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahiptir. Kamu Yararı Statüsüne sahip olan dernekler vergiler ve diğer bazı konularda çeşitli ayrıcalıklara sahiptir. Sizler için yaptığımız araştırmayla Türkiye’de Kamu yararına çalışan statüsüne sahip derneklerin listesini ve bu derneklere tanınan yasal ayrıcalıklar hakkında bilgileri okuduğunuz yazıda sunuyoruz. Kamu yararına çalışan derneklere tanınan ayrıcalıklar nelerdir? Kamu yararına çalışan derneklere tanınan ilginç ayrıcalıklar nelerdir?

kamuya_yararli

Kamu Yararına Çalışan Derneklere Tanınan Ayrıcalıklar

1– 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6. maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu kararı ile izin almadan yardım toplayabilirler.

2– 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca, Kanun’a ekli 2 sayılı tabloda yazılı kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

3– 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren teslim ve hizmetleri için KDV istisnasından yararlanabilirler.

4– 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3. maddesinin (a) bendi uyarınca, veraset ve intikal vergisinden muaf tutulurlar.

5– 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/e ve 14/c maddeleri uyarınca, sahip oldukları bina ve arazileri emlak vergisinden muaftır.

6– 193 sayılı G.V.K.’nun 89/4. Md. uyarınca, kamu yararına çalışan derneklere yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar vergi matrahından indirilebilir.

7– 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 5/ı maddesi uyarınca, kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulması (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.)

8– 4458 sayılı Gümrük Kanunu  167/7. Md. uyarınca, Kamu yararına çalışan dernekler tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyaların gümrük vergisinden muaf tutulur.

9– 492 sayılı Harçlar Kanunu 59/b maddesi uyarınca, bu derneklerin iktisap edecekleri taşınmaz malların tescil ve terkinleri ile ayni haklarının şerhleri harçtan muaf tutulur.

10– Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabidir.

11– 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 19/3. Maddesi uyarınca  derneklerce tertiplenen eğlencelerden eğlence vergisi  alınmaz.

12– 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan;“Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa haklarının, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu menfaatine yararlı milli derneklere bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilere kiraya verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir.

13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 72. maddesinde yer alan “Kamu yararına çalışan derneklere, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış tarihindeki alım satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir.

14– 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 4. maddesi uyarınca hazırlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği” hükümlerine göre kamu yararına çalışan dernek başkanları devlet protokolünde yer almaktadırlar.

15– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

Kamu yararına çalışan dernek statüsü esasları

(5253 sayılı DK) Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.

Kamu yararına çalışan dernekler en az iki yılda bir denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar üzerine, kamu yararına çalışan derneklerin organlarında görev alan üyeler veya ilgili personel, hapis cezası verilmesini gerektiren suçların işlendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanınca görevden uzaklaştırılabilir.

***

Kamu yararına çalışan dernek sayılma

Kamu yararına çalışan dernekler, Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili bakanlıkların görüşü üzerine, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir.

***

Kamu yararı statüsü için derneklerde aranan şartlar

Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak için derneğin;

a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,

b) Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000.-YTL’sını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması,

c) Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel veya ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması,

d) Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla harcanması,

e) Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması gerekir.

 

Bu durum, Bakanlık dernekler denetçileri tarafından düzenlenen rapor ile tespit ettirilebilir. Bu nitelikleri taşımadığı tespit edilen dernekler, kamu yararı kararı için, bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmeden önce yeniden başvuramaz.

***

Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak isteyen derneklerden, başvuru yaparken istenen belgeler

Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak isteyen dernekler, aşağıda belirtilen ekler ile birlikte başvurularını mülki idare amirliğine yaparlar.

a) Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporu,

b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi,

c) Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneği.

***

Kamu yararına dernek statüsü – başvurunun değerlendirilmesi

İlgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının da görüşü alındıktan sonra, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile dernek, kamu yararına çalışan derneklerden sayılır.

Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmaya ilişkin karar Bakanlıkça ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir. Başvurusu reddedilenler buna ilişkin gerekçe ile birlikte ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir.

***

Kamu Yararına Çalışan Dernekler,

(5253 sayılı DK) Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.

Kamu yararına çalışan dernekler en az iki yılda bir denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar üzerine, kamu yararına çalışan derneklerin organlarında görev alan üyeler veya ilgili personel, hapis cezası verilmesini gerektiren suçların işlendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanınca görevden uzaklaştırılabilir.

Türkiye’de faaliyet gösteren “kamu yararına çalışan dernek” statüsüne sahip dernekler – Başkan isimleri, telefonları, adresleri, mail adresleri

Dernek AdıDernek TelefonDernek E-mail
(ALS-MNH DER)AMYOTROFİK LETERAL SKLEROZ MOTOR NÖRON HASTALIĞI DERNEĞİ2125595919[email protected]
ADANA SAĞIR DERNEĞİ3223633598
ADANA SOROPTİMİST KULÜBÜ İŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEĞİ3224577633[email protected]
ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ3224531248[email protected]
AFYONKARAHİSAR ABDÜRRAHİM MISRİ CAMİİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ5332166699[email protected]
AKDENİZ TALASEMİ DERNEĞİ2422488821[email protected]
AKSEKİ EĞİTİM HAYRATI YAPANLAR VE YAŞATANLAR DERNEĞİ2125429348
ALANYA TURİSTİK İŞLETMECİLER DERNEĞİ2425143474[email protected]
ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ3123637746[email protected]
ALTINOLUK TARİHİ ANTANDROS ŞEHRİNİ KURTARMA KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ2663950100[email protected]
ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI YARDIM VE EĞİTİM DERNEĞİ2242355078[email protected]
ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ2124815550[email protected]
ANADOLU KULÜBÜ DERNEĞİ3124259903[email protected]
ANADOLU SAKATLAR DERNEĞİ3522317429[email protected]
ANITKABİR DERNEĞİ3122131658[email protected]
ANKARA ATLISPOR KULUBÜ DERNEĞİ3122132192[email protected]
ANKARA BELEDİYE HASTANESİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ3125780101[email protected]
ANKARA ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ5326448881[email protected]
ANKARA ÇOKSESLİ MÜZİK DERNEĞİ3124267307[email protected]
ANKARA DİYABET DERNEĞİ3124351151[email protected]
ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ3124712115[email protected]
ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ3122307678[email protected]
ANKARA İÇ HASTALIKLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ3123106940
ANKARA KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ5323265149[email protected]
ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ5552223335[email protected]
ANKARA LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ3124373978[email protected]
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ5324730706[email protected]
ANKARA ONKOLOJİ YARDIM DERNEĞİ3122291668
ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ3122867597[email protected]
ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ5324667257[email protected]
ANKARA SAĞIR VE İŞARET DİLİ DERNEĞİ3122302561[email protected]
ANKARA SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ5325853516[email protected]
ANKARA TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ KULÜBÜ DERNEĞİ3124463366[email protected]
ANKARA THALASSEMİA DERNEĞİ5066626363[email protected]
ANKARA TIPLILAR DERNEĞİ3123094231[email protected]
ANKARA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ3123195574[email protected]
ANTAKYA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ5327492446[email protected]
ANTALYA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ2422412983
ARAMA KURTARMA DERNEĞİ2122170410[email protected]
ARTVİN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ5425479465
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ3122324344[email protected]
AYDIN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ2562251094[email protected]
AYVALIK VEREM SAVAŞ DERNEĞİ2663121845[email protected]
AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEĞİ3124353706[email protected]
BALIKESİR KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ2662412246[email protected]
BALIKESİR VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ2662412246[email protected]
BALIKLI RUM HASTANESİNDEKİ YOKSUL HASTA VE İHTİYARLARA YARDIM DERNEĞİ2122936534[email protected]
BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ2243603685[email protected]
BALTALİMANI ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ5324612744[email protected]
BANDIRMA HAYIR İŞLERİ DERNEĞİ5065380881[email protected]
BANDIRMA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ2667182346[email protected]
BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ2125197013[email protected]
BAYBURT VEREM SAVAŞI DERNEĞİ4582116977
BAYRAMPAŞA SAĞLIK HİZMETLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ2125015800[email protected]
BEDENSEL ENGELLİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ2163708166[email protected]
BERGAMAYI SEVENLER TURİZM DERNEĞİ2326327393[email protected]
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ2129481903
BEŞİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ2163542859[email protected]
BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ2423462710[email protected]
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ3122903390[email protected]
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRK DERNEĞİ3124274283[email protected]
BOĞAZİÇİ SOROPTİMİST KULÜBÜ (İŞ VE MESLEK KADINLARI) DERNEĞİ2122680808
BOLU VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ3742151133
BOSNA SANCAK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ2125643502[email protected]
BULGARİSTAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ5379274942[email protected]
BURDUR ENGELLİLERİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ2482343838
BURSA ESKİ ESERLERİ SEVENLER KURUMU DERNEĞİ5326114169[email protected]
BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ2244417470[email protected]
BURSA KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ
BURSA SAĞIR DİLSİZLER HİMAYE VE YARDIM DERNEĞİ2242213061[email protected]
BURSA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ2244433170[email protected]
BURSA ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ2245247031[email protected]
BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ2244136300
CERRAHPAŞA HALK SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ2122454432[email protected]
CERRAHPAŞA KADIN DOĞUM DERNEĞİ5322344354[email protected]
CÜZZAMLA SAVAŞ DERNEĞİ2125612147[email protected]
ÇAĞDAŞ GÖRMEYENLER DERNEĞİ2324463719[email protected]
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ2122524433[email protected]
ÇEVRE KURULUŞLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ2165303111[email protected]
ÇOCUK BÖBREĞİ SAĞLIĞI DERNEĞİ2124142000[email protected]
ÇOCUK SAĞLIĞI DERNEĞİ2122305913[email protected]
ÇOCUK SEVENLER DERNEĞİ3124676815[email protected]
ÇOCUK VE AİLE REHBERLİĞİ DERNEĞİ2125856247[email protected]
ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ3224570764[email protected]
DARÜLACEZEYE YARDIM DERNEĞİ2122219832darü[email protected]
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ2122765025[email protected]
DENİZ FENERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ2124146060[email protected]
DENİZ TEMİZ DERNEĞİ2163109301[email protected]
DENİZLİ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ2582423667[email protected]
DIŞİŞLERİ MENSUPLARI EŞLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ3122849372[email protected]
DİL DERNEĞİ3124258360[email protected]
DİYARBAKIR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ4122246651[email protected]
DOĞU TÜRKİSTAN GÖÇMENLER DERNEĞİ2125586963[email protected]
DOĞUŞTAN KAN HASTALARI KORUMA TEDAVİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ3123051475[email protected]
DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ5322870917[email protected]
DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ3124428278[email protected]
DÜŞKÜNLER EVİ İHTİYARLARA MAHSUS CEMİYETİ HAYRİYE DERNEĞİ2122405741[email protected]
DÜZCE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ5359820930[email protected]
EDİRNE ZİHİN VE HAREKET ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ2842353193[email protected]
EGE TURİZM DERNEĞİ2324820021[email protected]
EGE ÜNİVERSİTESİ YARDIM DERNEĞİ5332517508[email protected]
EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ3122876376[email protected]
ELAZIĞ MUSİKİ KONSERVATUARI DERNEĞİ4242332772
ELAZIĞ VEREM SAVAŞI DERNEĞİ4242181153[email protected]
ELMALI VEREM SAVAŞ DERNEĞİ2426181142
EMEK SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ3123090925[email protected]
EMİN ONGAN ÜSKÜDAR MUSİKİ DERNEĞİ2165536655[email protected]
ERAM ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDIM DERNEĞİ2125331009[email protected]
ERZİNCAN İLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ3122319239[email protected]
ERZİNCAN VEREM SAVAŞI DERNEĞİ4462241919[email protected]
ESKİŞEHİR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ2222313163[email protected]
FAKİR VE MUHTAÇLARA YARDIM DERNEĞİ2582410109[email protected]
FATİHİN ESKİ ESERLERİNİ İHYA VE KORUMA DERNEĞİ2125214786[email protected]
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ2165421907[email protected]
FENİLKETONÜRİLİ ÇOCUKLARI TARAMA VE KORUMA DERNEĞİ3124307491[email protected]
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ2123051905[email protected]
GAZETECİLER CEMİYETİ3124272712[email protected]
GAZİANTEP VEREM SAVAŞ DERNEĞİ3422315204[email protected]
GEBZE VEREM SAVAŞI DERNEĞİ2626461240
GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ3122153000[email protected]
GÖÇMENLERE YARDIM DERNEĞİ2125458407[email protected]
GÖRME ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ5547557201[email protected]
GÖRMEYENLER KÜLTÜR VE BİRLEŞME DERNEĞİ3122310706[email protected]
GÖRMEYENLERİ KORUMA DERNEĞİ2324417841[email protected]
GÖRSEM GÖRME ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ2223102626[email protected]
GÜÇSÜZLER YURDU DERNEĞİ3124336173[email protected]
HACETTEPE BİLİM DERNEĞİ3122324963[email protected]
HACETTEPE ONKOLOJİ DERNEĞİ5357122583[email protected]
HACIBEKTAŞ VELİ KÜLTÜR DERNEĞİ3844412179[email protected]
HAK İNSANİ YARDIM SAĞLIK EĞİTİM KÜLTÜR VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ5322135803[email protected]
HALK SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ5333650607[email protected]
HATAY KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ3262162801[email protected]
HAVZA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ5325530185[email protected]
HAYDARPAŞA NUMUNELİLER DERNEĞİ2165423200[email protected]
HAYIRLI İŞLER YAPTIRMA VE DEVAM ETTİRME DERNEĞİ5333234349[email protected]
HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ2124443674[email protected]
HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ3122151555[email protected]
HOCA AHMET YESEVİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ2125213040[email protected]
HUZUREVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ2124417763[email protected]
IRAK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ2125348829[email protected]
ISPARTA İLİ KALKINDIRMA DERNEĞİ5327466656[email protected]
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VE ÖĞRENCİLERE YARDIM DERNEĞİ5054962976[email protected]
İLGİ OTİZM DERNEĞİ3124363543[email protected]
İLİM YAYMA CEMİYETİ2124274370[email protected]
İLKYARDIM HASTANELERİ YAŞATMA VE KORUMA DERNEĞİ5454154600[email protected]
İNTERPLAST TÜRKİYE DERNEĞİ3224590220[email protected]
İSKENDERUN HAYIRLAR YAPTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ3266154272[email protected]
İSKENDERUN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ3266146100[email protected]
İSTANBUL ESNAF HASTANESİ KORUMA VE YARDIM DERNEĞİ2125221080[email protected]
İSTANBUL FETİH CEMİYETİ DERNEĞİ2125174168[email protected]
İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ2122456717[email protected]
İSTANBUL HASTA ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ2125884918[email protected]
İSTANBUL MİLLETLERARASI LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ2122300242[email protected]
İSTANBUL ŞEHİR KÜTÜPHANESİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ5334111716istsehkut[email protected]
İSTANBUL TOPKAPI SARAYI SEVENLER DERNEĞİ5303980907[email protected]
İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİ2122492973[email protected]
İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ2163487990[email protected]
İZMİR ATATÜRK ORMANINI KÜLTÜRPARKI KORUMA VE ANIT YAPTIRMA DERNEĞİ2324643575[email protected]
İZMİR BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ5333824052[email protected]
İZMİR FİLARMONİ DERNEĞİ5057598885
İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ DERNEĞİ2324633215[email protected]
İZMİR HASTANELERİNE YARDIM DERNEĞİ5323126222[email protected]
İZMİR HASTANELERİNE YARDIM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI TEŞVİK DERNEĞİ2322443438[email protected]
İZMİR İL FAKİRLERİNE YARDIM DERNEĞİ2324643575[email protected]
İZMİR MİLLİ KÜTÜPHANE DERNEĞİ2324848254[email protected]
İZMİR MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ2322388888[email protected]
İZMİR SAĞIRLARI KORUMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ2322447574[email protected]
İZMİR VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ2324835476[email protected]
KADIN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ2125838935[email protected]
KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ2163250307[email protected]
KADININ SOSYAL HAYATINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME DERNEĞİ3124467648
KAHRAMANMARAŞ OKUTMA VE YARDIM DERNEĞİ2125850051[email protected]
KALP HASTALARINA YARDIM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ3124395020[email protected]
KAMU YARARINA ÇALIŞAN ÇOCUK ZEKASINI KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ2164126380[email protected]
KAMU YARARINA ÇALIŞAN TÜRKİYE POLİS EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIM DERNEĞİ2163380228[email protected]
KAMU YARARINA ÇALIŞIR TCDD EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIM DERNEĞİ2164187470[email protected]
KAMU YARARINA ÇALIŞIR TÜRKİYE EMEKLİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ2163362499[email protected]
KANLICA YARDIMLAŞMA DERNEĞİ2164134472[email protected]
KANSERLİ ÇOCUKLARA YARDIM DERNEĞİ3123170055[email protected]
KARATAŞ HASTANESİNİ İDARE DERNEĞİ5326137575[email protected]
KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ5303434605[email protected]
KARŞIYAKA KEMALPAŞA CAMİİNİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ2323816909[email protected]
KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ2122382242[email protected]ıl.com
KAŞ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ2428361146[email protected]İL.COM
KAYSERİ İLİ YARDIM DERNEĞİ3124312828[email protected]
KAYSERİ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ3522313036[email protected]
KDZ EREĞLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ3723232328[email protected]
KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ DERNEĞİ5424218630[email protected]
KESTANEPAZARI FİDAN EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ2324452966[email protected]
KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ3124341412[email protected]
KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ5334725020[email protected]
KIRKLARELİ KANSER SAVAŞ DERNEĞİ5444020003[email protected]
KIRŞEHİR ÖĞRENİM GENÇLİĞİNE YARDIM DERNEĞİ3123621318
KIRŞEHİR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ5053780734[email protected]
KOCAELİ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ5332964409
KOCAELİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ2623311089
KOCAELİ VEREM SAVAŞI DERNEĞİ2623211370
KONYA HASTANELERİNE YARDIM DERNEĞİ5335251194[email protected]
KONYA KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ5323939152[email protected]
KONYA VE MÜLHAKATI ESKİ ESERLERİ SEVENLER DERNEĞİ5053777183[email protected]
KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ3323517489[email protected]
KONYA YÜKSEK ÖĞRENİM YAPTIRMA DERNEĞİ2122312199[email protected]
KÖRLERİ EĞİTİM VE KALKINDIRMA DERNEĞİ2163477663[email protected]
KÖY ÖĞRETMENLERİ İLE HABERLEŞME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ2122475905[email protected]
KÜTAHYA İLİNDEN YETİŞENLER DERNEĞİ5324865559[email protected]
KÜTAHYA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ2742236434[email protected]
LEVENT SOROPTİMİST KULÜBÜ (İŞ VE MESLEK KADINLARI) DERNEĞİ2122680808[email protected]
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ3122315069[email protected]
MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ2323696007[email protected]
MALATYA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ5322476031[email protected]
MALTEPE CAMİİ İNŞAA VE YAŞATMA DERNEĞİ2163717164
MANİSA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ2362313315[email protected]
MARMARA SOROPTİMİST KULÜBÜ (İŞ VE MESLEK KADINLARI) DERNEĞİ5325665598[email protected]
MEME SAĞLIĞI DERNEĞİ2126698451[email protected]
MERSİN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ3242312958[email protected]
MKE ANKARAGÜCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ3122124412[email protected]
MODA SOROPTİMİST KULÜBÜ ( İŞ VE MESLEK KADINLARI ) DERNEĞİ5055625231[email protected]
MUDANYA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ2245441166[email protected]
MUĞLA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ2522120576[email protected]
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ3124185572[email protected]
MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ2123950000[email protected]
NASREDDİN HOCA VE TURİZM DERNEĞİ3328131435[email protected]
NİĞDE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ5547305952
ODTÜ ÖĞRENCİ DESTEKLEME DERNEĞİ5323764542
OKUMUŞU ÇOĞALTMA OKUYANI KORUMA DERNEĞİ4223241008[email protected]
ORDU VEREM SAVAŞ DERNEĞİ5326145285[email protected]
ÖDEMİŞ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ2325453344[email protected]
ÖĞRETİLEBİLİR ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ3123210252[email protected]
ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ2125190953[email protected]
RESİM VE HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ5334150206[email protected]
RİZE VEREM SAVAŞ DERNEĞİ4642147738mustafa_yı[email protected]
SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE SİGARA İLE MÜCADELE DERNEĞİ4242341515[email protected]
SAĞLIĞI VE SAĞLIK YATIRIMLARINI KORUMA VE DESTEKLEME DERNEĞİ2565121600[email protected]
SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARA YARDIM DERNEĞİ3122313557[email protected]
SAĞLIKLI BEBEKLER İÇİN ELELE DERNEĞİ3124424772[email protected]
SAKARYA HAYIRSEVENLER DERNEĞİ2642823252[email protected]
SALİHLİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ KALKINDIRMA VE FAKİR HASTALARA YARDIM DERNEĞİ5322412468[email protected]
SAMSUN DOĞAYI KORUMA DERNEĞİ3624393269[email protected]
SAMSUN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ3622331846[email protected]
SAMSUNSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ3622383696[email protected]
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ3122861084[email protected]
SİMAV HASTANE YAPTIRMA YAŞATMA VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ2745131082[email protected]
SİVAS KÜLTÜREL VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ3124310788[email protected]
SİVAS VEREM SAVAŞ DERNEĞİ3462212542[email protected]
SOSYOLOJİ DERNEĞİ3122221252[email protected]
SULTANAHMET CAMİİ KORUMA VE İHYA DERNEĞİ2124580776[email protected]
SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ2122761135[email protected]
ŞİŞLİ SAĞLIK SOSYAL YARDIM VE EĞİTİM DERNEĞİ2122312209[email protected]
ŞİŞLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ (İŞ VE MESLEK KADINLARI) DERNEĞİ2122680808[email protected]
TARSUS ESHABI KEHF HAYIRLAR YAPTIRMA ESKİ KIYMETLİ ESERLERİ İMAR KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ5359339064[email protected]
TEKİRDAĞ VEREM SAVAŞ DERNEĞİ5333373112[email protected]
TOPKAPI FUKARAPERVER CEMİYETİ2125236232[email protected]
TOPLUMSAL GELİŞİM MERKEZİ EĞİTİM VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ2165328700[email protected]
TRABZON İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİLERİNİ KORUMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ5370487722[email protected]
TRABZON KALKINMA DERNEĞİ3124355800[email protected]
TRABZON VEREM SAVAŞ DERNEĞİ4623225443[email protected]
TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ4623250967[email protected]
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ3124251529[email protected]
TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ2163498510[email protected]
TÜM SİVİL EMEKLİLER DERNEĞİ3122210594[email protected]
TÜRK AMERİKAN İŞADAMLARI DERNEĞİ2122841010[email protected]
TÜRK ANNELER DERNEĞİ3124255818[email protected]
TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ2163555628[email protected]
TÜRK BİLİM TARİHİ KURUMU DERNEĞİ5333123812[email protected]
TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ3124470997[email protected]
TÜRK CAN KURTARMA DERNEĞİ5322118567[email protected]
TÜRK COĞRAFYA KURUMU DERNEĞİ2124555700[email protected]
TÜRK DİYABET CEMİYETİ2163025316[email protected]
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ3129395000[email protected]
TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ3123092156[email protected]
TÜRK FİZİK DERNEĞİ2124555700[email protected]
TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ2124142252[email protected]
TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ3122841511[email protected]
TÜRK HAVA KURUMU3123037200[email protected]
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ3124318099[email protected]
TÜRK HUKUK KURUMU DERNEĞİ3124305858[email protected]
TÜRK İDARECİLER DERNEĞİ3124333511[email protected]
TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ3124810606[email protected]
TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ3124671770[email protected]
TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ3124194591[email protected]
TÜRK KADINLARI KÜLTÜR DERNEĞİ3122299455
TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU DERNEĞİ3124312950[email protected]
TÜRK KANSER DERNEĞİ2122383030[email protected]
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ5304186356[email protected]
TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU DERNEĞİ3124729959[email protected]
TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ3122133100[email protected]
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ3122301325[email protected]
TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ2122924939[email protected]
TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERNEĞİ2125317089[email protected]
TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ3124355992[email protected]
TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ3122843590[email protected]
TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ3124361143[email protected]
TÜRK PARLAMENTERLER BİRLİĞİ DERNEĞİ3124206621[email protected]
TÜRK PEDİATRİ KURUMU DERNEĞİ5079448481[email protected]
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ3124272223[email protected]
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ3124256765[email protected]
TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ3124423653[email protected]
TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞİNSANLARI DERNEĞİ2122491929[email protected]
TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ3124414524[email protected]
TÜRK TIBBİ REHABİLİTASYON KURUMU DERNEĞİ3123094142
TÜRK TIP DERNEĞİ5359663098[email protected]
TÜRK TÜBERKÜLOZ VE TORAKS DERNEĞİ3122320126[email protected]
TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ2123434571[email protected]
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ3124335981[email protected]
TÜRKİSTANLILAR KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIM DERNEĞİ5412389278[email protected]
TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU5322438218[email protected]
TÜRKİYE ANITLAR DERNEĞİ3122299016[email protected]
TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ2124653885[email protected]
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ3124738215[email protected]
TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU DERNEĞİ2163473330[email protected]
TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ3124401257[email protected]
TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ2125816912[email protected]
TÜRKİYE EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ2165218906[email protected]
TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU DERNEĞİ3124682589[email protected]
TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ3124333393
TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ3124182054[email protected]
TÜRKİYE EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ3122312008[email protected]
TÜRKİYE FELSEFE KURUMU DERNEĞİ3124407408[email protected]
TÜRKİYE FİLARMONİ DERNEĞİ3124277697[email protected]
TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ2122369052[email protected]
TÜRKİYE FOTO MUHABİRLERİ DERNEĞİ3124178750[email protected]
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ DERNEĞİ5327259668[email protected]
TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ2126397656[email protected]
TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ2163453525[email protected]
TÜRKİYE GÖZ BANKASI DERNEĞİ3123638082[email protected]
TÜRKİYE GRUP PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ5322111652
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ2122194999[email protected]
TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ3124312585
TÜRKİYE HAYIRLAR YAPTIRMA VE İDAME ETTİRME DERNEĞİ3123620963hayirlar.yaptı[email protected]
TÜRKİYE HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ2163103031[email protected]
TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ2125240645[email protected]
TÜRKİYE İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ DERNEĞİ3124190116[email protected]
TÜRKİYE İLAHİYAT TEDRİSATINA YARDIM EDEN DERNEKLER FEDERASYONU2126274797[email protected]
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ2122498594[email protected]
TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ DERNEĞİ2124146606[email protected]
TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ2126638686[email protected]
TÜRKİYE KIZ İZCİLER DERNEĞİ3122303876
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ3124302300[email protected]
TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ2122407331[email protected]
TÜRKİYE KUVAYİ MİLLİYE MÜCAHİTLER DERNEĞİ3223632476[email protected]
TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ DERNEĞİ2125600707[email protected]
TÜRKİYE MİLLİ PARALİMPİK KOMİTESİ DERNEĞİ2123479335[email protected]
TÜRKİYE MİLLİ SAĞLIK VE DOĞA BİLİMLERİ DERNEĞİ5324096263[email protected]
TÜRKİYE MODERN CERRAHİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ3122850202[email protected]
TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ3123202462mgazi[email protected]
TÜRKİYE MULTIPL SKLEROZ DERNEĞİ2122752296[email protected]
TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ5052688635[email protected]
TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ2126611661[email protected]
TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ3124332664[email protected]
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ2323904724[email protected]
TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ5323765707
TÜRKİYE ROMATİZMA ARAŞTIRMA VE SAVAŞ DERNEĞİ3125621322[email protected]
TÜRKİYE SAĞIRLAR MİLLİ FEDERASYONU2163367223[email protected]
TÜRKİYE SAĞIRLAR TESANÜT DERNEĞİ2126321991[email protected]
TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ2125214912[email protected]
TÜRKİYE SİNİR VE RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ3124277822[email protected]
TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ2164102258[email protected]
TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ (İŞ VE MESLEK KADINLARI DERNEKLERİ) FEDERASYONU2122836636[email protected]
TÜRKİYE SOSYAL PSİKİYATRİ DERNEĞİ3125956617
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ2122705959[email protected]
TÜRKİYE TABİATINI KORUMA DERNEĞİ3124251944[email protected]
TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA DERNEĞİ2125164314[email protected]
TÜRKİYE TIP AKADEMİSİ DERNEĞİ5322565490[email protected]
TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ2122661800[email protected]
TÜRKİYE TURİNG OTOMOBİL KURUMU DERNEĞİ2122828140[email protected]
TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ3124316220[email protected]
TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ3122320571[email protected]
TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ2125271683[email protected]
TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ5353048820[email protected]
ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERNEĞİ5354708487[email protected]
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ2165457171[email protected]
ULUSLARARASI SOSYAL HİZMETLER FEDERASYONU5323733430
UŞAK VEREM SAVAŞ DERNEĞİ2762273942[email protected]
UYGAR GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ2242714404
VALİDE İNSANİ YARDIM DERNEĞİ2125693333[email protected]
YALOVA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ5057133674[email protected]
YARDIMELİ ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ2125414800[email protected]
YEŞİL TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ3124180161[email protected]
YILDIZ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ2123834058[email protected]
YOKSUL HASTA ÖĞRENCİ DOSTLARI DERNEĞİ2122493497[email protected]
YOKSULLARA YARDIM DERNEĞİ2122882938[email protected]
YOZGAT VEREM SAVAŞI DERNEĞİ3542121080[email protected]
ZEYNEP KAMİL ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ2165530296
ZONGULDAK VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ3722511342[email protected]

 

Kaynak : dernekler.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.